Uddannelsesplan for lærerstuderende på Tølløse Slots EfterskoleTølløse Slots Efterskole har en aftale med UCSJ om at vi er praktikskole for lærerstuderende. Vi vil gerne være med i uddannelsen af lærere i Danmark og hos os er der mulighed for at gøre erfaringer med arbejdet som efterskolelærer og få indblik i den unikke og vigtige del af uddannelsesbilledet som efterskolerne udgør.

 

Tølløse Slots Efterskole er en stor efterskole med 165 elever, 19 lærere, 3 pedeller, 2 rengøringsassistenter, 4 køkkenpersonaler, 1 sekretær og 2 ledere hvor alle er medspillere i at få skabt en skole og et fællesskab over et efterskoleår, bygget på efterskolens værdigrundlag:

 

”Tølløse Slots Efterskole vil danne og uddanne eleverne til livsduelige og demokratiske medborgere.

Skolen anser alle mennesker som ligeværdige og enestående, hvorfor tolerance og gensidig respekt er den daglige omgangsform.

Skolen danner rammen om et forpligtende fællesskab, der bygger på nærvær, dialog og tillid”

 

”Slottet” er en efterskole for 10. klasse hvor vi tilbyder 5 linjer:

 • Idræt, Musik, Teater, Medie og Puls.

 

Vi underviser eleverne og fører dem til folkeskolens 10. klasses prøver i; dansk, matematik, engelsk, tysk/fransk og fysik.

 

På skemaet har eleverne også daglig morgensamling med fortælling og fællessang, de har alle det fællesskabsskabende idrætsfag ”Smil og Sved”, de har daglig rengøring og køkkentjans. De har stilletime og support (lektietid).

 

Vi har et fokus på undervisningsdifferentiering og på et inkluderende fællesskab og det er vores holdning at alle elever skal føle at de udvikler sig personligt, socialt og fagligt samt at alle efter efterskoleopholdet fortsætter i en ungdomsuddannelse.

 

Praktik på Tølløse Slots Efterskole

 

 • Du tilknyttes en eller to praktiklærere og følger deres skema i de 6 uger. Dermed kommer du til at undervise på en af vore linjer, samt i mindst et af vore fagfaglige fag. Du følger en praktiklærer på ugentlige aftenvagter samt weekendvagter i perioden. Du følger også en praktiklærer i arbejdet med en kontaktgruppe samt i det skolehjem-samarbejde der også ligger i det. Der afsættes en ugentlig vejledningstime.

 

 • Som oftest vil der i praktikperioden også være f.eks. temadage/uger som du forventes at deltage i sammen med din praktiklærer, således som du også deltager i det ugentlige medarbejdermøde. På Tølløse Slots Efterskole har vi fuldt tilstedevær, og det betyder at din forberedelse også lægges på skolen. Vi sigter mod et praktiklærertimetal på 30 om ugen.

 

 • Du vil i samarbejde med din praktiklærer planlægge hvilke undervisningsopgaver du har i din praktikperiode. Da du følger din praktiklærers skema, vil du i god tid kunne se din praktiks tilrettelæggelse. I god tid inden din praktikperiodes begyndelse aftales et møde med din praktiklærer hvor du bliver introduceret til efterskolen, og hvor I taler sammen om din praktikperiode, og hvor du med din praktiklærer afstemmer gensidige forventninger til praktikopholdet.

 

 • Forud for dit første møde med din praktiklærer overvejer du dit pædagogiske ståsted samt indenfor hvilken pædagogisk teoretisk ramme du tænker er retningsgivende for din pædagogiske praksis. Dette præsenterer du for din praktiklærer. Denne forberedelse giver de bedste vilkår for en kvalificeret vejledning. Overvejelser om den opgave du skal skrive og senere eksamineres I, bør også indgå i din forberedelse og tages op med din praktiklærer gennem dit praktikforløb.

 

 • I god tid forud for din praktik afleverer du en skriftlig undervisningsplan for din praktik til din praktiklærer. På ugebasis afleverer du timeplaner for dine praktiktimers indhold og mål.

 

 • Du har mødepligt til alle opgaver i dit skema og ved sygdom skal du ringe til din praktiklærer og melde dig syg senest kl. 7.30. Desuden skal du orientere dine medstuderende om at du ikke kommer. Når du er frisk igen, melder du dig rask på samme måde inden kl. 16.00 den forudgående dag.

 

 • Du kan benytte efterskolens faciliteter under din praktik og det forventes at du spiser sammen med din praktiklærers kontaktelever i din praktiklærers skema.

 

 • Der er introduktionsmøde med skolens praktiklærer og praktikleder forud for din praktik, hvor du vil få orientering om efterskolen. Der vil i løbet af din praktikperiode afsættes tid til et midtvejsmøde samt et evalueringsmøde for at tale om din praktik og dit møde med Tølløse Slots Efterskole.

 

Vi forventer at du…

 

 • inden praktikken gør dig tanker om hvordan din lærerrolle skal være på efterskolen under vores værdigrundlag. At du gør dig tanker om ønsker og mål for dit konkrete praktikniveau og overvejer hvilke udfordringer du vil møde – og at du overvejer indholdet i praktikken under hensyn til årsplan og fælles mål for 10. klasse.

 

 • forbereder dig godt til såvel praktiktimer, vejledning, vagter, møder og andre opgaver. Overholder aftaler med praktiklærer, praktikgruppe, skole og udviser interesse og nysgerrighed og foreslår punkter til vejledningstimerne.

 

 • Samarbejder i din praktikgruppe om tilrettelæggelse, gennemførelse, evaluering og fordeling af gruppens opgaver og medvirker med observation og konstruktiv feedback til medstuderende.

 

 • Er opmærksom på at bruge et passende og anerkendende sprog overfor eleverne og skolens ansatte, og at du vil bakke op om skolens regler og dermed er et godt forbillede overfor eleverne på det vi forventer hos en ansat på Tølløse Slots Efterskole   Praktikkens kompetenceområder

Kompetenceområde 1: Didaktik

Kompetenceområde 2: Klasseledelse

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Nedenstående plan viser en progression i den studerendes praktik:

Praktikniveau 1

Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

Færdighedsmål:

Den studerende kan

Vidensmål:

Den studerende har viden om

 

målsætte, planlægge, gennemføre og evaluere undervisnings-sekvenser i samarbejde med medstuderende,

folkeskolens formål og læreplaner, principper for undervisningsplanlægning, undervisningsmetoder og organisering af elevaktiviteter under hensyntagen til elevernes forudsætninger,


Den studerende får kendskab til klassens årsplaner og undervisningsplaner, som indgår i vejledningen.

Praktiklæreren vejleder den studerende i at forberede undervisning samt udarbejde og justere skriftlige undervisningsplaner.

xxx

redegøre for tegn på elevernes udbytte af undervisningen i forhold til formulerede mål,

evalueringsformer og tegn på elevers målopnåelse på praktikskolen,

Den studerende skal have kendskab til praktiklærerens/skolens forskellige evalueringsformer og udvikle færdighed i at vurdere elevens læringsudnytte i forhold til mål.


xxx

analysere undervisningssekvenser med henblik på udvikling af undervisningen,

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder,Den studerende får mulighed for at observere og analysere undervisning.

Den studerende får mulighed for at indsamle data, fx skriftlige opgaver, som der fokuseres på i vejledningen med praktiklæreren om god undervisning.

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

Færdighedsmål: Den studerende kanVidensmål: Den studerende har viden om

 

lede elevernes deltagelse i undervisningen,

klasseledelse,

Praktiklæreren drøfter klasseledelse ud fra egen praksis og vejleder den studerende i varierede måder at lede klasse- og læringsarbejdet.

Den studerende får mulighed for at lede en klasse med fokus på inddragelse af eleverne.

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

 

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

kommunikere lærings- og trivselsfremmende med elever,

kommunikation, elevtrivsel, motivation, læring og elevrelationer,Praktiklæreren viser og vejleder den studerende i, hvordan hun kommunikerer med forældre og elever om og i undervisningen – både verbalt og nonverbalt.

kommunikere med forældre om undervisningen og skolens formål og opgave,

skole-hjemsamarbejde,Den studerende får mulighed for at gøre erfaringer med at kommunikere med forældre om elevernes læring og trivsel.

Praktikniveau 2

Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 
 

Færdighedsmål:

Den studerende kan

Vidensmål:

Den studerende har viden om

 

planlægge, gennemføre og evaluere et differentieret undervisningsforløb i samarbejde med medstuderende med anvendelse af en variation af metoder, herunder anvendel-sesorienterede undervisnings-former og bevægelse i undervisningen,

undervisningsmetoder, principper for undervisningsdifferentiering, læremidler

og it,


Den studerende får kenskab til praktiklærerens principper for undervisningsplanlægning.


Den studerende får mulighed for i praktikgruppen selv at gøre erfaringer med undervisningsplanlægning ud fra forskellige principper og metoder. Praktiklæreren vejleder.


Praktiklæreren vejleder den/de studerende i at forberede undervisning samt udarbejde og justere skriftlige undervisningsplaner medhenblik på variation og differentiering.

xxx

evaluere undervisningsforløb og elevers læringsudbytte,

formative og summative evalueringsmetoder samt test,
På baggrund af den studerendes viden om forskellige evalueringsmetoder får den studerende mulighed for at gøre erfaringer med evaluering af undervisning og elevers læring.


xxx

observere egen praksis og den enkelte elevs læring med henblik på udvikling af undervisningen,

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder,
Den studerende får mulighed for at observere og udvikle sin egen undervisning og lærervirksomhed.

Den studerende får mulighed for at observere, hvordan og hvad elever lærer med vejledning fra praktiklæreren.

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

udvikle tydelige rammer for læring og for klassens sociale liv i samarbejde med eleverne og

klasseledelse, læringsmiljø og klassens sociale relationer og

Praktiklæreren giver den studerende viden om sin egen praksis med ledelse og udvikling af læringsmiljø og sociale relationer.


Den studerende får mulighed for – med vejledning af praktiklæreren - at gøre erfaringer med udvikling af læringsmiljø og det sociale liv i klassen.


Praktiklæreren drøfter udviklingsmulighederne med den studerende og giver feedback på den studerendes praktikarbejde vedr. klasseledelse.

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

 

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål:

Den studerende har viden om

 

samarbejde dialogisk med elever og kolleger om justering af undervisningen og elevernes aktive deltagelse,

kommunikation, involverende læringsmiljøer, motivation og trivsel,
Den studerende får indsigt i praktiklærerens praksis vedr. klassens læringsmiljø og trivsel.

Den studerende får mulighed for i samarbejde med elever og medstuderende/praktiklærer at drøfte og udvikle klassens læringsmiljø og trivsel.


xxx

kommunikere skriftligt og mundtligt med forældre om formål og indhold i planlagte undervisningsforløb,

Professionel kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocesser og

Den studerende får indsigt i og erfaring med kommunikation og samarbejde med forældre.


xxxPraktikniveau 3

Kompetenceområde 1: Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

Hvordan sikrer skolen, at den studerende kan opfylde kompetencemålene?

Kompetencemål: Den studerende kan i samarbejde med kolleger, ressourcepersoner og forældre begrundet målsætte, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

planlægge, gennemføre og evaluere længerevarende undervisningsforløb under hensyntagen til elev- og årsplaner i samarbejde med medstuderende og skolens øvrige ressourcepersoner,

organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer,


Praktiklæreren drøfter organisations-, undervisnings-, og samarbejdsformer med den studerende.


Den studerende får mulighed for selvstændigt at stå for planlægning og gennemførelse af undervisning i samarbejde med relevante parter.

xxx

evaluere elevers læringsudbytte og undervisningens effekt og

metoder til formativ og summativ evaluering ogDen studerende får på baggrund af sin viden om evaluering mulighed for selvstændigt at evaluere undervisning og elevers læring.


xxx

udvikle egen og andres praksis på et empirisk grundlag.

observations-, dataindsamlings- og dokumentationsmetoder. 


Praktiklæreren støtter, vejleder og udfordrer de studerende i udviklingen af praksis på et fagdidaktisk og empirisk grundlag.

Kompetenceområde 2: Klasseledelse omhandler organisering og udvikling af elevernes faglige og sociale læringsmiljø.

 

Kompetencemål: Den studerende kan lede undervisning samt etablere og udvikle klare og positive rammer for elevernes læring, og klassens sociale fællesskab.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

lede inklusionsprocesser i samarbejde

med eleverne.

læringsmiljø, inklusion, konflikthåndtering og mobning.


 

Principperne for inklusion drøftes med praktiklæreren både før og efter den studerendes erfaringer med konflikthåndtering.


xxx

Kompetenceområde 3: Relationsarbejde omhandler kontakt og relationer til elever, kolleger, forældre og skolens ressourcepersoner.

 

Kompetencemål: Den studerende kan varetage det positive samarbejde med elever, forældre, kolleger og andre ressourcepersoner og reflektere over relationers betydning i forhold til undervisning samt elevernes læring og trivsel i skolen.

 

Færdighedsmål: Den studerende kan

Vidensmål: Den studerende har viden om

 

støtte den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen og i klassens sociale liv, samarbejde med forskellige parter på skolen, og

anerkendende kommunikation, og ligeværdigt samarbejde, inklusionsprocesser ogDen studerende anvender sin viden og udvikler erfaringer med klassens sociale liv med vejledning fra praktiklæreren.


xxx

kommunikere med forældre om elevernes skolegang.

Processer, der fremmer godt skole-hjemsamarbejde og samarbejdsformer ved forældremøder og forældresamtaler og kontaktgrupper.


 

Den studerende anvender sin viden og udvikler erfaringer med kommunikation med forældrene under vejledning fra praktiklæreren.


xxx