Inklusionstilbud

 

Inklusion af elever med særlige behov

 

Tølløse Slots Efterskole tilbyder supplerende undervisning til elever med behov for ekstra støtte, hvor undervisningsdifferentiering og/eller holddannelse ikke kan stå alene.

 

Vi inkluderer elever med særlige behov, hvor støttebehovet er på mindre end 9 ugentlige støttetimer. Vi tilbyder dermed ikke specialundervisning men henviser i disse tilfælde til specialefterskolerne.

 

Inklusionstilbuddet på Tølløse Slots Efterskole er primært rettet mod dansk, engelsk og matematik. Vi erfaring i at støtte elever med:

 

 • Læse/stavevanskeligheder

 • Instruktion og støtte mht. kompenserende undervisningssoftware, såsom CD-ord, it-rygsæk og App-writer.

 • Læsevejledning. Hjælp til læsning og forståelse af tekster og teksttyper

 • Støtte til at sætte struktur på læsning og tekstarbejde

 • Støtte til at sætte struktur på lektier og afleveringer

 • Støtte til skriftlige opgaver – også i sprogfagene.

 

Støtten organiseres i form af:

 

 • supplerende undervisning på mindre hold

 • Støtte i den almindelige undervisning

 

Trivsel

Udover faglig supplerende støtte har vi også et udvidet støttetilbud til elever der har brug for supplerende social støtte til at kunne fungere i læringsfællesskaber og i det social fællesskab et efterskoleophold er. Støtten organiseres i trivselsgrupper og er nærmere beskrevet i vores indholdsplaner.

 

Coaching

Vi oplever desværre ofte at nogle elever har så store individuelle udfordringer med at kunne fungere i læringsfællesskaber eller i sociale fællesskaber, og at der skal arbejdes personligt med dem. Her har vi muligheden for at tilbyde personlig coaching – Coaching er beskrevet i vores indholdsplaner. Er det dybere psykiske problemer der er tale om, henviser vi til psykolog.  

 

Optag af elever med særlige behov

 

Alle elever til kommende efterskoleår bliver indkaldt til en samtale ultimo oktober hvor evt. særlige behov afklares. Det er vigtigt at forældres og elevers forventninger til efterskoleopholdet bliver afstemt, med de muligheder vi har for at komme eleven i møde.

 

Har eleven et særligt behov, som er kendt på samtaletidspunktet af forældrene, og som har været understøttet af elevens tidligere skole, så vil vi gerne modtage:

 

 • Skoleudtalelse fra elevens nuværende skole, hvor elevens udfordringer og behov  beskrives, samt hvilke tiltag skolen har gjort for at kompensere disse.

 • Dokumentation for evt. dysleksi. Enten en ordblindetest som er mindre end et år gammel i forhold til efterskolestarten, eller dokumentation underskrevet af en læsevejleder på elevens skole.

 • Forældrenes beskrivelse af elevens udfordringer i et skriv til efterskolen, og en beskrivelse af, hvad forældrene har observeret er fordrende for en god skoleoplevelse for eleven. Beskrivelsen må meget gerne være lavet i samarbejde med barnet.

 • PPR beskrivelse og dokumentation for evt. indlæringsvanskeligheder og årsager til disse.

 

Der er desværre ofte ingen automatisk kommunikation mellem elevens foregående skole og efterskolen, hvorfor vigtig viden risikerer at gå tabt, i forhold til at lave en god overgang, der kan sikre en progressiv læring.

 

Vær opmærksom på at eleven kommer fra et kommunalt system og overgår til et statsligt regi, hvorfor f.eks. it-kompensation installeret på elevens computer hurtigt stopper med at virke, fordi licenserne ikke automatisk fornyes. Vi skal fra efterskolen søge nye licenser gennem staten, og dette skal meget gerne ske i god tid, på forårssiden af sommerferien, hvis tingene skal være klar til eleven starter på efterskolen. For at vi kan søge it-kompensation skal vi have dokumentation fra elevens tidligere skole.

 

Når dokumentation er indhentet afholder vi et møde ml. efterskolen, forældrene og eleven og her laver vi en inklusionsplan for eleven, der evalueres gennem efterskoleåret mellem efterskolen, forældrene og eleven.