Tølløse Slots Efterskole, 14 september 2017Antimobbestrategi på Tølløse Slots Efterskole

 

Formål:

Vi ønsker at skabe et forpligtende fællesskab, hvor man kan udvikle sig, og som er præget af nærvær, tillid, gensidig respekt og tolerance.

 

Hvad er mobning?

På Tølløse Slots Efterskole anses det for mobning når en person gentagne gange over en periode bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere personer eller når en person udelukkes fra et socialt fællesskab.

 

Hvad er digital mobning?

Digital mobning er en mobbeform der foregår via digitale medier på internettet eller via mobiltelefoner. Billeder, videoer eller krænkende tekster bliver lagt på nettet, uden hensyn til krænkelse af tredjepart eller privatlivets fred.

 

Hvad gør vi for at forebygge mobning på efterskolen?

Ved opstart på efterskolen har vi en introuge hvor der bliver iværksat aktiviteter der skal skabe relationer mellem eleverne under skolens værdigrundlag, der tæller værdiord som ”tillid, gensidig respekt og tolerance”. Skolens ledelse tegner tydelige rammer for det forpligtende fællesskab og italesætter at det har konsekvenser at bryde rammerne. Således bliver skolens værdigrundlag også italesat ved flere anledninger.

 

Nærhed er en gennemgående værdi på Slottet, hvorfor skolens personale et stort omfang er tæt på eleverne, og understøtter det gode fællesskab støttet af skolens værdigrundlag.

 

I foråret inden efterskolestart afholdes et stort forældremøde, hvor vi således også tegner rammerne op for vores fællesskab. Her uddeles flere dilemma-cases, hvor forældrene indbyrdes kan diskutere emner som har at gøre med fællesskabet på efterskolen og den atmosfære vi gerne ser bliver skabt, igen set i lyset af vores værdigrundlag. Således debatteres også hvorledes forældrene kan understøtte rammerne for samvær på efterskolen når eleverne er hjemme, eller f.eks. afholder fester udenfor efterskolen.

 

Kort efter skolestart har vi en stor teambuilding tur hvor eleverne bliver blandet på kryds og tværs og i grupper skal løse forskellige opgaver i rammen af en friluftstur. Igen er der fokus på samarbejde, rummelighed og at forskellighed er en værdi.

 

Der er kort efter skolestart individuelle samtaler mellem elever og kontaktlærere og hvor fokus ligger på elevernes trivsel og opstart på efterskolen.

 

Over året har vi værdidage hvor vi samlet tager vores værdier for fællesskab og samvær op på efterskolen og giver eleverne mulighed for at diskutere og handle på vores samvær.

 

På ugentlige medarbejdermøder vendes elevernes samvær, og der er fokus på at vi undgår mobning og at vi får taget eventuelle forkerte udviklinger før de bliver skabt og handlet.Hvad gør vi for at forebygge digital mobning på efterskolen

De første 14 dage i efterskolestarten må eleverne ikke have adgang til digitale medier. De afleverer deres telefoner og tablets og pc´ere er ikke tilladt. Samtidig med at dette initiativ løfter de unges hoveder mod deres medmennesker og umiddelbare nærhed, øger det faktisk også deres fokus på deres brug af sociale medier og i forbindelse med dette initiativ har vi aktiviteter, hvor vi debatterer sociale medier, og rammerne for de unges brug af dem.

Vi har meget gerne foredragsholdere ude over året og fortælle de unge mennesker om sociale medier og hvordan de kan bruge dem med omtanke og ikke krænke eller mobbe andre.

 

I det daglige arbejder vi på, at lade det være et aktivt tilvalg for de unge, hvornår og hvordan de bruger deres adgang til sociale medier. Vi søger at sætte spot på, hvor det kan være vanskeligt i kontakten med andre at bruge sociale medier, og hvor den personlige kontakt kunne være mere fordelagtig.

 

Det er vigtigt for os at informere de unge om, hvordan lovgivningen er i forhold til hvad man må og ikke må på de sociale medier, men vigtigst hvordan vi gerne vil have de unge til at handle når de oplever at grænser og regler bliver brudt.

 

Vi arbejder for en høj grad af tillid og nærvær mellem de unge og skolens personale, således at vi kan tale om det og handle på det, når nogen føler sig krænket, mobbet eller hvor grænser føles overtrådt.

 

Hvad gør vi når vi konstaterer mobning?

I Tølløse Slots regelsæt står der at Tølløse Slots Efterskole er en mobbefri efterskole, og det betyder at vi altid handler hvis vi konstaterer mobning.

 

Elever der oplever at der foregår mobning på efterskolen, forventes at handle i situationen - altså enten blande sig og stoppe det, eller henvende sig til en voksen fra skolens personale.

 

Det forventes også at forældre til elever på efterskolen, der konstaterer, at der finder mobning sted på efterskolen henvender sig til barnets kontaktlærer eller skolens ledelse.

 

Herfra skal kontaktlærer for henholdsvis mobbeoffer samt mobber orienteres så hurtigt som muligt. Kontaktlærerne går i dialog med begge parter og skaber sig et overblik over situationen. Herefter vurderer kontaktlærerne den konkrete situation og orienterer skolens ledelse og skolens øvrige personale så hurtigt som muligt. Skolens ledelse og kontaktlærerne udarbejder en handleplan senest 10 dage efter at mobningen er konstateret.

 

Skønner ledelsen og kontaktlærerne det nødvendigt, orienteres de implicerede elevers forældre om situationen og skønnes det nødvendigt, indkaldes forældre og implicerede forældre til et møde, hvor kontaktlærer og en repræsentant fra skolens ledelse deltager.

 

Igennem dialogen på mødet etableres der en handleplan og evt. foranstaltninger aftales.